[1]
พุทฺธสาวโก พ., วงศ์จำปา พ. , วิเศษ ส. และ โปธาฤทธิ์ น. 2023. องค์ความรู้ด้านการเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 130–143.