[1]
แก้วโพนงาม ณ. 2023. การเมืองการปกครองไทยในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 177–192.