[1]
วรกิตติ พ. และ คิดอ่าน ธ. 2023. บทบาทของพระราชธรรมาลังการกับการพัฒนาสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 209–218.