[1]
กัลยา ศ. และ จันทร์จิรา นันตา 2023. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 1 (เม.ย. 2023), 193–208.