[1]
พลาพล ณ. , บุณยโสภณ ธ. และ ปิณฑะแพทย์ ส. 2023. การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้เกษียณอายุงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 1–16.