[1]
เทียนสว่างชัย ศ. และ น้อยเจริญ น. 2023. แม่: ภาพสะท้อนความเป็นแม่ ที่สื่อผ่านภาษาและมโนทัศน์ของคนไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 17–30.