[1]
จันเรือน จ. 2023. ความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาของชุมชนบ้านโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 31–45.