[1]
สุระรินทร์ พ., ไชยเหมวงศ์ ธ. , พระครูวรวรรณวิฑูรย์ และ อธิจิตฺโต พ. 2023. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 250–262.