[1]
ชาวบ้านเกาะ น. , ปิณฑะแพทย์ ส. และ เชียรชนะ ช. 2023. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 87–102.