[1]
จันทวงสิน ม. , ปัญญาดี เ. , ผาเจริญ ว. และ เสมมณี อ. 2023. ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 59–72.