[1]
ศรีใจวงศ์ ณ. , เหล็งพั้ง ภ. และ เทพปินตา พ. 2023. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 73–86.