[1]
หีตอักษร ย. , ธรรมพิทักษ์ ส. และ อนันทนาธร อ. 2023. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 162–176.