[1]
มหาศักดิ์สวัสดิ์ ร. และ ทาวะรมย์ อ. 2023. ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 205–222.