[1]
พระครูวรวรรณวิฑูรย์, สุระรินทร์ พ., สารบรรณ ส. และ สุทธะ ช. 2023. อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12, 2 (ส.ค. 2023), 235–249.