(1)
ดวงใจ ณ.; มั่งคั่ง ช. .; วรรณไพศาล เ. . การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง. NL.BDC.J 2021, 10, 126-136.