(1)
พันธ์ศุภะ ณ.; ประสงค์สุข ค. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา. NL.BDC.J 2020, 9, 156-169.