(1)
ภทฺทมุนี พ. รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรม โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4. NL.BDC.J 2020, 9, 1-13.