(1)
สุวณฺโณ พ. .; อุตฺตโร พ.; วชิรเมธี พ. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4. NL.BDC.J 2020, 9, 14-25.