(1)
วรเวก ส. รูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี. NL.BDC.J 2020, 9, 26-39.