(1)
คงประพันธ์ น.; เผือกฟัก ส.; ช่วยเพล พ. ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. NL.BDC.J 2020, 9, 40-51.