(1)
ดูฮาเมลน์ พ. น. . การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า. NL.BDC.J 2020, 9, 52-64.