(1)
โอบอ้อม ส. การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม. NL.BDC.J 2020, 9, 65-77.