(1)
จิตวัฒนากร ต. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร. NL.BDC.J 2020, 9, 91-100.