(1)
บุญอินทร์ เ.; ถิ่นบางเตียว โ.; เครือนวล ช. เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. NL.BDC.J 2020, 9, 119-135.