(1)
เลขะกุล ก.; ชิ้นฟัก น. บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. NL.BDC.J 2020, 9, 136-151.