(1)
จงไกรจักร์ พ.; ศิริชัยศิลป์ เ. การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ. NL.BDC.J 2020, 9, 152-166.