(1)
เกตุวีระพงศ์ พ. การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพของผู้สูงอายุ เขตภาคเหนือตอนบน. NL.BDC.J 2020, 9, 167-182.