(1)
วิชัยดิษฐ์ ณ.; ชัยรัตน์ ผ. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. NL.BDC.J 2020, 9, 183-192.