(1)
ไชยเดช ป. แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย. NL.BDC.J 2021, 10, 124-132.