(1)
ปุริมาตร พ. การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ. NL.BDC.J 2022, 11, 181-194.