(1)
รักชาติ ๋. ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการบนพื้นที่สูงของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. NL.BDC.J 2022, 11, 36-54.