(1)
ศรีปรัชยานนท์ ส. สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา. NL.BDC.J 2022, 11, 231-247.