(1)
ลีลาลัย เ. การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา. NL.BDC.J 2022, 11, 104-122.