(1)
จิรกิจนิมิตร ณ. . บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. NL.BDC.J 2022, 11, 195-213.