(1)
วงษ์กมลเศรษฐ์ โ. . .; โชติวงษ์ ช. . .; อัตวินิจตระการ ป. . การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว. NL.BDC.J 2022, 11, 1-15.