(1)
วารีวะนิช ป. .; โชติวงษ์ ช. .; อัตวินิจตระการ ป. . รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล. NL.BDC.J 2022, 11, 16-31.