(1)
ธรรมสอน ก.; พระครูวรวรรณวิฑูรย์. พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน. NL.BDC.J 2022, 11, 53-65.