(1)
ณ พิกุล ศ.; พระครูวรวรรณวิฑูรย์. การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง. NL.BDC.J 2022, 11, 155-165.