(1)
สุขะการผดุง ช. .; โชติวงษ์ ช. .; อัตวินิจตระการ ป. . . การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0. NL.BDC.J 2022, 11, 32-52.