(1)
ก๋องแก้ว พ.; บุญอิ่ม ด. . .; ศรีปรัชยานนท์ ส. . การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร. NL.BDC.J 2022, 11, 66-79.