(1)
เขื่อนคำแสน พ.; จรโณ พ. ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท:. NL.BDC.J 2022, 11, 80-93.