(1)
จนฺทสาโร(จันทร์จาง) พ. .; อิสฺสรภาณี พ. ศึกษาการนุ่งห่มในพระพุทธศาสนาเถรวาท. NL.BDC.J 2022, 11, 94-104.