(1)
ภัทรนาวิก ภ. . . การศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. NL.BDC.J 2022, 11, 105-124.