(1)
กำแพงแก้ว ช.; ศรีภา ก. . . การเข้าสู่การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี. NL.BDC.J 2022, 11, 139-154.