(1)
ทับทิมสี ภ.; ศรีภา ก. . ศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี. NL.BDC.J 2022, 11, 1-17.