(1)
เวชประสิทธิ์ ธ.; วัฒนบุตร บ. .; หมื่นเทพ ว. .; อัจฉริยประภา ส. . . แนวทางการพัฒนาทีมงานประกันชีวิต : กรณีศึกษาบริษัท XXX. NL.BDC.J 2022, 11, 18-26.