(1)
ฮิลเลียรีย์ ส. ส. .; บุญยโพ เ. . .; จิตวัฒนากร ต. . . คุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา. NL.BDC.J 2022, 11, 27-37.