(1)
ศรีแก้ว พ.; ชายป่า ก. . .; จติกุล ศ. . . การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย ADDIE MODEL. NL.BDC.J 2022, 11, 53-64.