(1)
ศรีสุข ณ. .; พระครูสิริธรรมบัณฑิต; วัฒนบุตร บ. .; รุจจนพันธุ์ บ. . การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดและชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนในล้านนา. NL.BDC.J 2022, 11, 74-83.