(1)
จิรภัคพงค์ ช. .; พระครูปริยัติวรากร; พระศักดิธัช แสงธง; สมจิต ขอนวงค์. การสร้างเครือข่าย กลไกการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสัมมาชีพในจังหวัดแพร่. NL.BDC.J 2022, 11, 84-101.